ยึดหลักผสมผสาน ทั้งในด้านขบวนการและความรู้ ประกอบด้วย

  • การถกแถลง / สัมมนา
  • การฝึกวิเคราะห์ / สังเคราะห์
  • การศึกษาดูงานนอกสถานที่
  • การฟังบรรยาย / การเรียนรู้ด้วยตนเอง
  • การแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ ( Dialogue)
  • เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม
  • โครงการเสริมพื้นฐานหลักสูตร