คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินงาน

หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่  ๑๐

 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรฯ

 

พล.อ. จรัล กุลละวณิชย์
ประธานที่ปรึกษา


พล.ร.อ. บุญปลอด มะม่วงแก้ว
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายประทักษ์ สิมะพิชัยเชษฐ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 


พล.อ.ดร.มารุต ปัชโชตะสิงห์
ประธานคณะกรรมการอำนวยการ / ผอ.หลักสูตรฯ

 
พล.อ.พงศธร ฉายกำเหนิด
รองประธานฯ / รอง ผอ.หลักสูตรฯ / อาจารย์ปกครอง
 
ผศ. พรรณราย แสงวิเชียร
รองประธานฯ / รอง ผอ.หลักสูตรฯ

 

กรรมการอำนวยการฯ / ที่ปรึกษาฯ


พล.ร.อ. ไพโรจน์  แก่นสาร

พล.อ.อ. อภิสิทธิ์  จุลโมกข์

กรรมการอำนวยการฯ / ที่ปรึกษา


พล.อ. วิสิษฐ  แจ้งประจักษ์
อาจารย์ปกครอง
 
ผศ.ดร. มานวิภา  อินทรทัต

 

กรรมการอำนวยการฯ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรฯ

 
พล.ท. ดร. กฤษฎา สุทธานินทร์
กรรมการอำนวยการฯ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรฯ
 
น.อ.หญิง ดร.พัชรี พิพิธสุขสันต์
กรรมการอำนวยการฯ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรฯ/อจ.ปกครอง/หน.ธุรการ

 


น.อ.หญิง ดร.พัชรี พิพิธสุขสันต์
ผช.ผอ.หลักสูตรฯ และหน.ธุรการ


ร.ต.หญิง สุนันท์ คุ้มฉายา ร.น.
จนท.การเงิน

นายสหัส ตรีทิพยบุตร
กรรมการ

น.ส.วัลภา วรรณสัมผัส
จนท.ธุรการ

นางกรณิกา บุญวิจิตร
จนท.ธุรการ