หลักการและเหตุผล

     วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เป็นสถาบันการศึกษาด้านความมั่นคงในระดับสูงของประเทศที่มีประวัติความเป็นมายาวนานถึง 63 ปีจนถึงปัจจุบัน ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้
เป็นจำนวนกว่า 7,000 คน และต่างปฏิบัติหน้าที่ในระดับสูงของประเทศแม้จะเกษียณอายุไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ แต่มีศิษย์เก่าจำนวนมากต้องการติดตามความก้าวหน้าทางด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอและ
ต้องการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบัน สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นองค์การที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมของสมาชิก จึงได้มีแนวความคิด
เปิดอบรมให้กับผู้ที่ผ่านการศึกษาจาก วปอ.แล้ว และบุคคลทั่วไปในขั้นผู้บริหารระดับสูง สามารถพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ให้ทันสมัย สอดคล้องความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน และสร้าง
องค์ความรู้ทางด้านสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความมั่นคงในมิติที่หลากหลาย

     สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยความริเริ่มของฝ่ายวิชาการฯได้นำแนวคิดจากการที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรได้เคยจัดหลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการของมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี ๒๕๔๔ โดยนำศิษย์เก่า วปอ. มาเข้ารับการศึกษาได้เพียง ๓ รุ่นเท่านั้น  จึงได้พิจารณารื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า วปอ. กันใหม่ โดยได้พิจารณาถึงความสำคัญของการศึกษาโดยเฉพาะในเรื่องของความมั่นคงของมนุษย์เป็นหลัก มิใช่จะเป็นเพียงการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าเท่านั้น แต่จะพิจารณาถึงข้าราชการระดับสูง พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียวกัน ที่พลาดโอกาสเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรหลักของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รวมทั้งนำเอาภาคเอกชนและบุคคลทั่วไปมาร่วมอยู่ด้วย จึงได้พิจารณาก่อตั้ง  “ หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง” หรือที่เราเรียกย่อๆว่า “ สวปอ.มส.”

     ในรุ่นที่ ๑ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน กำลังเข้าสู่รุ่นที่ ๑๐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งจะมีอายุครบ ๑๐ ปี จำนวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  ๑,๕๕๕ คน  หลักสูตร สวปอ.มส. และศิษย์เก่าฯ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรฯให้มีความทันสมัย มีการพัฒนางานวิชาการ เพื่อเสริมสร้างสังคมและความมั่นคงของประเทศ ได้มีการทำกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อสาธารณะประโยชน์มากมาย รวมทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติภูมิของหลักสูตร สวปอ.มส.ให้เป็นที่รู้จักในสังคม และเป็นที่ยอมรับในวงกว้างต่อไป