การบริหารจัดการด้านความมันคงขั้นสูง
(Advanced Security Management Program : ASMP)

 

พัฒนาผู้บริหารระดับสูงและผู้อาวุโส ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นคลังสมองของประเทศ ให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัยในองค์ประกอบความมั่นคงแห่งชาติ โดยเฉพาะในด้านความมั่นคงของมนุษย์ มีทักษะ หลักคิดในการวิเคราะห์/สังเคราะห์สถานการณ์อย่างถูกต้องมีหลักเกณฑ์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารเพื่อร่วมกันสร้างเสริมความมั่นคงแห่งชาติโดยรวม

 

พลเอก จรัล กุลละวณิชย์
นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์

พลเอก ดร. มารุต ปัชโชตะสิงห์
ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง
สมาคมวิทยาลัยป้องราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์