๑. เพื่อให้ศิษย์เก่า วปอ.ได้ศึกษาและรับทราบข้อมูลใหม่ๆที่ทันสมัย เป็นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนในปัจจุบัน เกี่ยวกับ ความมั่นคงของมนุษย์ในด้านต่างๆ สามารถสังเคราะห์แนวทางในการเสริมสร้างพลังปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์การสาธารณะได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบพลังอำนาจของชาติในมิติต่างๆที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติ รวมทั้ง ให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วิสัยทัศน์และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการศึกษาด้วยกัน

๓. เพื่อให้เกิดการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ให้เกิดความรักความผูกพันเพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ สังคม และประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรม