อาจารย์ประจำกลุ่มสาระที่ ๑

การวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ


พล.อ. มารุต  ปัชโชตะสิงห์
ผอ.หลักสูตร

พล.อ. พงศธร  ฉายกำเหนิด
รอง ผอ.หลักสูตร

อาจารย์ประจำกลุ่มสาระที่ ๒

การเสริมสร้างพลังอำนาจของชาติในมิติต่างๆ

 
พล.ร.อ. ไพโรจน์  แก่นสาร
อจ.ปกครอง / ปษ.หลักสูตร
 
พล.อ.อ. อภิสิทธิ์  จุลโมกข์
อจ.ปกครอง / ปษ..หลักสูตร

อาจารย์ประจำกลุ่มสาระที่ ๓

ความมั่นคงของมนุษย์ในสังคมประชาธิปไตย

 
พล.อ. วิสิษฐ แจ้งประจักษ์
ปษ.หลักสูตร
 
ผศ.ดร. มานวิภา อินทรทัต
ปษ..หลักสูตร

อาจารย์ประจำกลุ่มสาระที่ ๔

ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม

 
ผศ. พรรณราย แสงวิเชียร
รอง ผอ.หลักสูตร
 
พล.ท.ดร. กฤษฎา สุทธานินท์
ผช.ผอ..หลักสูตร


น.อ.หญิง ดร.พัชรี พิพิธสุขสันต์
ผู้ช่วย ผอ.หลักสูตร