• ต้องมีเวลาเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของเวลาเรียนและเวลาทำกิจกรรมทั้งหมด โดยใช้แบบการบันทึกเวลาเรียนที่ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องลงนาม  ( ลา / ขาดได้ไม่เกิน ๖ ครั้ง )
  • ส่งรายงานวิชาการส่วนบุคคล ตามเวลาที่กำหนด
  • เข้าร่วมการถกแถลงและสัมมนาอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่า ๗๕% ของเวลาเรียน
  • ไม่เรียนหลักสูตรซ้ำซ้อน ( ห้วง ๖ ต.ค. ๖๑ – ๔ พ.ค. ๖๒)