การบริหารจัดการด้านความมันคงขั้นสูง
(Advanced Security Management Program : ASMP)

 

กำหนดประเด็นสำคัญออกเป็น ๔ กลุ่มสาระและหัวข้อสัมมนา ๔ เรื่อง ดังนี้

กลุ่มสาระที่ ๑ : การวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
๑. ความมั่นคงแห่งชาติและความมั่นคงของมนุษย์ในบริบทโลกและภูมิภาคปัจจุบัน/อนาคต
๒. การวิเคราะห์และสังเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมในมิติต่างๆ
๓. การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
๔. ความเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทย ในสถานการณ์ปัจจุบัน
๕. ภัยคุกคาม ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของมนุษย์

กลุ่มสาระที่ ๒ : การเสริมสร้างพลังอำนาจของชาติ ในมิติต่างๆ
๑. การพัฒนาการเมืองไทย
๒. การเสริมสร้างขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศ
๓. สภาพสังคมไทยและปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติ
๔. การพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันประเทศ
๕. การเสริมสร้างขีดความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

กลุ่มสาระที่ ๓ : ความมั่นคงของมนุษย์ในสังคมประชาธิปไตย
๑. การพัฒนาประชาธิปไตย
๒. บทบาทภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคมในการสร้างความมั่นคงของมนุษย์
๓. การบริหารจัดการ เพื่อเตรียมรับโครงสร้างอายุประชากรที่เปลี่ยนไป
๔. ประเทศไทยกับการเป็นประชาคมอาเซียน
๕. สังคมจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน
๖. ธรรมาภิบาลกับความมั่นคงของมนุษย์

กลุ่มสาระที่ ๔ : ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม
๑. ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม
๒. การสร้างเครือข่ายทางยุทธศาสตร์
๓. การสร้างทีมงานเพื่อความเป็นผู้นำ
๔. การสร้างพลังปัญญาในความแตกต่างและความหลากหลาย
๕. การบริหารความเสี่ยงและการจัดการในภาวะวิกฤต

 

หัวข้อสัมมนา ๔ หัวข้อ

๑. ผลกระทบของสื่อกับสังคมไทย

๒. อาชีวศึกษาในบริบทที่เหมาะสมกับประเทศไทย

๓. การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

๔. การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค