สำนักงานอำนวยการหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง

มูลนิธิการจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง

เลขที่ 144/4 หมู่ที่ 4 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักน้อย เอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

โทร. ๐ ๒๙๒๖ ๖๗๖๗

E-mail: ndcat_asmp@hotmail.com